Skip to main content

Privacy verklaring:


Raadsheeren B.V. (hierna ‘Raadsheeren’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’), gevestigd aan Dorpsstraat 128 in De Bilt verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’).
Wij respecteren uw privacy en verklaren persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Respect voor de privacy van (potentiële) relaties is voor ons het uitgangspunt bij al onze activiteiten. Wij zullen uw persoonsgegevens dan ook uitsluitend verwerken in overeenstemming met de privacy voorwaarden en met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Contactgegevens:
Raadsheeren
www.raadsheeren.nl
Dorpsstraat 128
3732 HL  DE BILT
Telefoonnummer (030) 225 74 55
Faxnummer (030) 225 79 97
info@raadsheeren.nl

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken
  Raadsheeren verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij houden digitale en/of fysieke dossiers aan van onze cliënten en relaties.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 • BSN-nummer, wordt verwerkt, niet opgeslagen
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • KVK-nummer
 • Financiële, administratieve, juridische gegevens
 • Aangiftes
 • Kopie ID-bewijzen, wordt verwerkt, niet opgeslagOverige (persoons)gegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch, in het kader van de aan ons verstrekte opdracht

Als we (tevens) loonadministratie verzorgen, verwerken we ook personeelsgegevens van onze cliënten (wat mogelijk bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zijn):

 • NAW-gegevens
 • BSN-nummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer
 • Soort dienstverband
 • Functie
 • Salaris
 • Indien van toepassing: auto van de zaak inclusief cataloguswaarde
 • Indien van toepassing: pensioeninhouding
 • Indien van toepassing: inhouding personeelsvereniging
 • Aantal gewerkte uren
 • Aantal ziekte-uren
 • Indien van toepassing: percentage arbeidsongeschiktheid
 • Aantal vrije dagen
 • Verzekeringsplicht of keuze gemoedsbezwaardheid
 • Reservering vakantiegeld
 • E-mail adressen medewerkers
 • Kopie ID-bewijzen
 • Jaaropgaven
 • Indien van toepassing: verzuimrapportages
 • Indien van toepassing: lidmaatschap vakbond
 • Indien van toepassing: gegevens betreffende loonbeslag
 • Eventuele overige persoonsgegevens die nodig zijn in het kader van de verstrekte opdracht.
 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Wij verwerken persoonsgegevens ter uitvoering van de met onze relaties gesloten overeenkomsten en voor het verstrekken van informatie of adviezen.
  Raadsheeren verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening
 • Om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren
 • Om een financiële administratie te voeren / afhandeling van betalingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om informatie te verschaffen over dienstverlenende zaken, danwel wijzigingen van onze diensten en producten
 • Voor de naleving van geldende regelgeving
 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Raadsheeren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens, wanneer u besluit niet langer van onze diensten gebruikt te maken:
 • (Categorie) persoonsgegevens: 7 jaar (wettelijke bewaartermijn Belastingdienst)
 • Personalia: 7 jaar (wettelijke bewaartermijn Belastingdienst)
 • Adres: 7 jaar (wettelijke bewaartermijn Belastingdienst)

Delen van persoonsgegevens met derden
Raadsheeren verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Voorbeelden hiervan kunnen zijn notariskantoren, fiscalisten, ICT-leveranciers, advocaten en makelaars. Persoonsgegevens die met de Belastingdienst worden gedeeld komen voort uit de verplichting op grond van wet- en regelgeving.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Raadsheeren gebruikt op haar website www.raadsheeren.nl noodzakelijke cookies om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert en om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Verder gebruiken we cookies van Google Analytics om het gebruik van onze website volledig geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen verbeteren.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Raadsheeren en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@raadsheeren.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Raadsheeren wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Raadsheeren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@raadsheeren.nl.

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, delen wij dit de betrokkene in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

 1. Versie van deze privacyverklaring
  Het is mogelijk dat dit privacy statement op enig moment wordt gewijzigd. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.

De laatste update van dit privacy statement was op 27 juni 2018.